დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი

JA slide show
 

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "კრიმინოლოგია"

ელ-ფოსტა ბეჭდვა PDF

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი

სამეცნიერო - პრაქტიკული ჟურნალი

"კრიმინოლოგი"


ეძღვნება დანაშუალობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის ხუთი წლის იუბილესთან დაკავშირებულ სამეცნიერო–პრაქტიკულ კონფერენციას:

„დანაშაულობის კვლევის, მიზეზებისა და თავიდან აცილების პრობლემები“.

 

სარედაქციო კოლეგია:

  • მალხაზ ბაძაღუა – მთავარი რედაქტორი
  • მამუკა თავხელიძე
  • ოთარ კვაჭაძე
  • მიხეილ ბაძაღუა
  • ცირა ჭანტურია

 

ISSN 1512-3804

 

  • გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
  • დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების

 

ცენტრი რედაქციის მისამართი: ქ.თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის ქ.#6.

ს ა რ ჩ ე ვ ი


მალხაზ ბაძაღუა

დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზრების ცენტრი ხუთი წლისაა......................................................... 5

თეონა ბერუაშვილი

ნარკომანიასთან დაკავშირებული დანაშაულობის კრიმინოლოგიური დახასიათება .................................... 15

ეკა ქობესაშვილი

ტრეფიკინგთან დაკავშირებული დანაშაულობის კრიმინოლოგიური ასპექტები.......................................... 31

მარიამ ბერიაშვილი

ტერორიზმთან დაკავშირებული დანაშაულობის კრიმინოლოგიური ასპექტები.......................................... 38

ცირა ჭანტურია

საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობა და ნარკოდანაშაული....................................................... 45

ოთარ კვაჭაძე

წამება–სასტიკი მოპყრობა: საერთაშორისო სამართალი და საერთაშორისო სტანდარტები............................ 58

გიორგი ღლონტი

„კანონიერი ქურდები“ – კრიმინოლოგიური დახასიათება .......................................................................64

ჯემალ გაბელია

ტერორიზმის საერთაშორისო ხასიათი და მაშტაბები............................................................................. 68

გიორგი თოდრია

ანტიკორუფციული პროგრამები – კორუფციული მომსახურების არსი ..................................................... 76

ანზორ წოწონავა

დანაშულობის წინააღმდეგ ბრძოლის პროგნოზირების სისტემების ჩამოყალიბების ზოგიერთი ასპექტი ...... 85

მალხაზ ბაძაღუა, მიხეილ ბაძაღუა

აგრესიული სეპარატიზმი – პოლიტიკური კრიმინოლოგის კვლევის საგანი ...................... 92


=================================================

 

Grigol Robakidze University
The Center of Study and Prediction of Crime

 

Scientific – Practical Journal

CRIMINOLOGIST

dedicated to the practical conference related to five-year anniversary
of the non-governmental Center of Study and Prediction of Crime

Editing council:
Malkhaz Badzagua – Chief Editor
Mamuka Tavkhelidze
Otar Kvachadze
Mikheil Badzagua
Tsira ChanturiaISSN 1512-3804
o Grigol Robakidze University
o The Center of Study and Prediction of Crime
Address of the publication-house: Tbilisi, 6 Jano Bagrationi streetC O N T E N T S


Malhaz Badzagua
The Center of Study and prediction of Crime is Five Years Old ................................... 5

Teona Beruashvili
Criminological Characterization of Crimes Related with Narcotism ................................ 15

Eka Qobesashvili
Criminological Description of Trafficing-related Crime ................................................ 31

Mariam Beriashvili
Criminological Aspects of Crimes related with “terrorism” .......................................... 38

Tsira Chanturia

Geopolitical State of Georgia and Drug-related Criminality ......................................... 45

Otar Kvachadze
Torture – Cruel treatment, International Law and International Standards.................. 58

Giorgi Glonti
„Thieves-in-law“ – Criminological Description........................................................... 64

Jemal Gabelia
International Character and Extent of Terrorism .................................................... 68

Giorgi Todria
For the subject of corruption supply to anticorruption Programmes........................... 76

Anzor Tsotsonava
Some Aspects of the Establishment of Prediction System for Combating Criminality...... 85

Malkhaz Badzagua, Mikheil Badzagua
Aggresive Separatism – a Subject of the Study of Political Criminology ....................... 92

============================================================Университет имени Григола Робакидзе
Центр Исследования и Прогнозирования Преступности

Научно – практический журнал

Криминолог

посвящается научно-практической конференции в связи с пяти-летной годовщины Центра Исследования и Прогнозирования Преступности
Проблемы исследования причин и предотвращения преступностиРедакционный совет:
Малхаз Бадзагуа – Главный редактор
Мамука Тавхелидзе
Отар Квачадзе
Михейл Бадзагуа
Цира Чантурия


ISSN 1512-3804
o Университет им. Григола Робакидзе
o Центр Исследования и Прогнозирования Преступности
Адрес редакции: Тбилиси, ул. Джано Багратиони №6

 

Содержание


Малхаз Бадзагуа
Независимому Центру Исследования и Прогнозирования Преступности пять лет ............ 5

Теона Беруашвили
Криминологическая характеристика связанная с наркоманией ..................................... 15

Ека Кобесашвили
Криминологическая характеристика связанная с Трефикингом..................................... 31

Мариам Бериашвили
Криминологические аспекты преступности связанной с терроризмом........................... 38

Цира Чантурия
Геополитическое положение Грузии и наркопреступность .......................................... 45

Отар Квачадзе
Пытка – жестокое обращение, международное право и международные стандарты ...... 58

Георгий Глонти
"Воры в законе" – Криминологическая характеристика................................................. 64

Джемал Габелия
Международный характер и масштабы терроризма....................................................... 68

Георгий Тодрия
К вопросу о сути коррупционной подачи в антикорупционных программах..................... 76

Анзор Цоцонава
Некоторые аспекты создания системы прогнозирования по борбе с преступностью ...... 85

Малхаз Бадзагуа, Михейл Бадзагуа
Агрессивный сепаратизм – педмет изучения политической криминологии .................... 92

 

კომენტარის დამატება         

უსაფრთხოების კოდი
განახლება

ჩვენი პარტნიორებისაიტზე იმყოფება

 387 სტუმარი 

ჟურნალები

არქივი

< ოქტომბერი 2007 >
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 25 26 27 28
29 30 31        

აკადემიის შესახებ

  • წესდება »»»
  • აკადემიის წევრები »»»

 

ახალი სტატიები

პოპულარული სტატიები

ცენტრის დამფუძნებლები


არასამეწარმეო იურიდიული პირი, "დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი",   ვრცლად »»