ბრძანება რეგისტრაციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ბეჭდვა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, შემოსავლების სამსახურის, ქ. თბილისის რეგიონალური ცენტრის (საგადასახადო ინსპექცია) ბრძანება, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის "დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი"-ს სარეგისტრაციო მონაცემებში ცვლილებების შეტანის შესახებ.